Eğitim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı – Uzaktan Öğretim – ARŞİV

Version:1.0 StartHTML:000000229 EndHTML:000020861 StartFragment:000002592 EndFragment:000020829 StartSelection:000002592 EndSelection:000020829 SourceURL:http://buzem.baskent.edu.tr/wp-admin/post.php?post=495&action=edit

EYDU Başvuru Koşulları


Aşağıdaki koşullardan en az birini sağlamak:

  1. Eğitim Fakültesinden mezun olmak.
  2. Üniversitelerden öğretmenlik formasyonu için sertifika programını veya ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programını tamamlamış olmak.

EYDU Ders İcerikleri


EĞİTİM YÖNETİMİ  TEZSİZ YÜKSEK LİSANS (UZAKTAN ÖĞRETİM)

EYDU 641 Örgütsel Davranış                                                                   ( 3 0 3 / 7)

Örgütsel davranış alanı, örgütsel yaklaşımlar, örgüt içindeki grupları ve bireylerin davranışlarını etkileyen, kişilik, motivasyon, örgütsel iklim, iletişim, liderlik, iş doyumu, moral, çalışma, problem çözme ve stresle başa çıkma yöntemleri, örgütsel etkililik ile örgütsel değişmedir.

EYDU 643 Eğitim Yönetiminde Kuram ve Uygulama                           ( 3 0 3 / 7)

Yönetim ve eğitim yönetiminin tanımı, belli başlı yönetim kuramları ve görüşler, kuramların gelişme yönü, yönetim kuramlarına karşılaştırmalı bakış, yönetim süreçleri, yönetimin eğitim sistemindeki önemi, eğitim sisteminin amaç, yapı, süreç ve iklim boyutlarında analizi, iyi bir eğitim yönetiminin özellikleri.

EYDU 645 Eğitim Denetimi                                                                      ( 3 0 3 / 7)

Denetim ve eğitim denetiminin tanımı, belli başlı denetim kuramları ve görüşler, kurumların gelişme yönü, denetim kurumlarına karşılaştırmalı bakış, eğitim denetiminde danışmanlık, rehberlik, kontrol inceleme, soruşturma yönü, denetimin eğitim sistemini, amaç, yapı, süreç ve iklim boyutlarında analizi.

EYDU 642 Araştırma Teknikleri                                                              ( 3 0 3 / 7)

Araştırma tipleri, problem, hipotez veya alt problemler, amaç, önem sınırlılıklar, varsayımlar, araştırma modelleri, evren ve örneklem, toplama yöntemleri, verilerin analizi, bir araştırma önerisi hazırlama.

EYDU 644 Eğitim İstatistiği                                                                      ( 3 0 3 / 7)

Parametrik ve parametrik olmayan testler, parametrik test çözümleme yöntem ve teknikleri, parametrik olmayan test çözümleme yöntem ve teknikleri, regresyon ve korelasyon, uygulamalı işlenecek ve sonuçların yorumu ayrıntılarla ele alınacaktır.

EYDU 646 Okul Yönetimi                                                                         ( 3 0 3 /7)

Eğitim sistemi ve okullar, eğitim yönetimi, okul yönetimi, personel hizmetleri, öğrenci hizmetleri, öğretim ile ilgili hizmetler, eğitim ile ilgili hizmetler, okul işletmesi

EYDU 648 Eğitimsel Liderlik                                                                    ( 3 0 3 / 7)

Yönetim ve liderlik, liderlik kuramları, okul yönetiminde liderlik ve lider olarak okul yöneticisi, eğitimsel liderlik yaklaşımlarının okul yönetimine yansıması, etkili okulun özellikleri ve öğretimsel liderlik, okul yöneticilerinin öğretimsel liderlik davranışları konularından oluşmaktadır.

EYDU 647 Yükseköğretim Yönetimi                                                      ( 3 0 3 / 7)

Dünyada ve Türkiye’de yükseköüretim yönetim sistemleri ve modelleri, yükseköğretimde liderlik ve yönetim, yükseköğretimde araştırma konuları, yükseköğretimde sorunlar ve çözümler.

EYDU 673 Proje                                                                                         ( 0 2 0 /20)

Eğitim yönetimi ve denetimi alanında bir araştırma yapıp raporlaştırma.

EYDU 670 Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi                                         ( 3 0 3 / 7)

Kalite ve toplam kalite ile ilgili temel çalışmalar, toplam kalite yönetimi, toplam kalite kültürü, toplam kalite liderliği, toplam kalite örgütlerinde takım çalışması, kalite geliştirmede araçlar ve teknikler, eğitimde toplam kalite yönetimi.

EYDU 661 Eğitim ve Kalkınma                                                                ( 3 0 3 / 7)

Eğitimin tanımı, kalkınmanın tanımı, kalkınmayla eğitim ilişkisi, belli başlı kalkınma modelleri ve dengeli kalkınma, eğitim-ekonomi-kalkınma insan gücü ilişkisi, Türkiye’de kalkınma planları, belli başlı ülkelerdeki eğitim- plan-kalkınma modelleri, eğitim hizmetlerinin finansmanı, kaynak dağılımı, eğitim iktisadi kalkınma Türkiye’de eğitim ve iktisadi kalkınma ve eğitim hizmeti.

EYDU 667 Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi                                            ( 3 0 3 / 7)

Çeşitli ülkelerdeki eğitim sistemleri, yönetim biçimleri, süreçleri ve uygulamalarının alan uygulamalarının alan araştırmaları incelenerek Türkiye’deki eğitim sistemiyle karşılaştırmalar yapılacaktır.

EYDU 662 Örgütsel İletişim                                                                      ( 3 0 3 / 7)

Etkileme kuramları, iletişim kuramları ve etkileme, iletişim süreci, öğeleri, türleri ve ast-üst ilişkileri, kişiler arası iletişim ve etkileme, kişiler arası iletişimi etkileyen faktörler iletişim becerileri, iletişim ve toplum, iletişim engelleri. Bir iletişim süreci olarak öğretmen-öğrenme süreci.

EYDU 664 Örgütsel Değişim                                                                     ( 3 0 3 / 7)

Bu dersin içeriğini değişim kavramı, değişim teknikleri ve değişim yönetimi oluşturulacaktır.

EYDU 666 Denetimde Gelişmeler                                                             ( 3 0 3 / 7)

Denetmenlere yüklenen yeni roller, denetimdeki yeni gelişmeler, denetmenin öğretimsel liderlik rolü, denetimle ilgili yapılan araştırmalar.

EYDU 668 Eğitim Planlaması                                                                   ( 3 0 3 /7)

Eğitim planlamasının neden gerekli olduğu, eğitimde fırsat ve olanak eşitliği, eğitim planlaması yaklaşımları, eğitimin getirisi, eğitim planlamasına ilişkin eğilim ve görüşler bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

EYDU 660 Sınıf Yönetimi                                                                         ( 3 0 3 / 7)

Öğrenci davranışını etkileyen sosyal ve psikolojik faktörler, sınıf ortamı ve grup etkileşimi, sınıf yönetimi ve disipline ilgili kurallar geliştirme ve uygulama, sınıf içinde zaman kullanımı, sınıf organizasyonu, motivasyon, iletişim, yeni bir döneme başlangıç, olumlu öğrenmeye uygun ortam yaratma, sınıf içinde karşılaşılan davranış problemleri ve bunlara karşı geliştirilecek önlemler.

EYDU 663 Eğitimde Teknoloji Kullanımı                                                           ( 3 0 3 /7)

Bu derste teknoloji kavramı, eğitimde uygulanan teknolojik programlardan örnekler, sınıf teknoloji sistemlerinin genel özellikleri, materyal geliştirmede teknoloji, yeni gelişen teknolojiler ve teknolojiyi eğitime entegre etmede yaşanan yönetsel ve diğer sorunların tartışılmasına yer verilecektir.

EYDU 665 İnsan Kaynakları Yönetimi                                                   ( 3 0 3 / 7)

Eğitim kurumlarındaki insan kaynaklarının yönetimi için gerekli beceri ve bilgilerin kazandırılması. Özellikle eğitim ve okul yönetiminde insan kaynakları yaklaşımı, insan kaynaklarının artan rolleri, İKY’de insan, örgüt ve yönetim anlayışı, İKY’nin amaçları, işlevleri (seçme, yetiştirme, geliştirme, koruma, ödeme), ilkeleri(yeterlik, kariyer, eşitlik, güvence, yansızlık) planlaması konularının teorik ve uygulamalı şekilde incelenmesi ve Türk Milli-Eğitim sisteminde İKY ve sorunları.

EYDU 669 Eğitimde Program Geliştirme                                                ( 3 0 3 / 7)

Program Ve İlgili Temel Kavramlar, Program Geliştirmede Yaklaşımlar, Program Geliştirmenin Aşamaları, Program Değerlendirme, İlgili Alanda Geliştirilmiş Programların Değerlendirilmesi, İlgili Alanda Bir Taslak Programı Geliştirme Çalışmaları.

EYDU 649     Nitel Araştırma Teknikleri                                                 (3 0 3 / 7)

Bu dersin amacı, öğrencilerin nitel araştırma hakkında iç görü kazanmalarını sağlamaktır. Bunun yanı sıra, nitel araştırma teknikleri kullanılarak öğrencilere araştırma yaptırtmak ve yayınlatmak amaçlanmaktadır.

Öğretim Biçimi

  • Öğretim uzaktan eğitim şeklinde yapılacaktır.
  • Öğrenciler haftalık olarak planlanan ders etkinliklerine ve ölçme-değerlendirme çalışmalarına İnternet üzerinden kullanılan araçlar ile kampüse gelmeden katılacaklardır.
  • Derslerin içerikleri, ödevler ve diğer materyaller için Uzaktan Öğretim Sistemi‘ni kullanılacaktır.
  • Önceden belirlenen gün ve saatlerde İnternet üzerinden canlı video konferans yapılacaktır.
  • Öğrenciler her yarı yıl sonunda final sınavları için Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü’ne geleceklerdir.

EYDU Eğitim Programı


EĞİTİM YÖNETİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

(UZAKTAN ÖĞRETİM)

I. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI T U K AKTS
EYDU 641 Örgütsel Davranış 3 0 3 7
EYDU 643 Eğitim Yönetiminde Kuram ve Uygulamalar 3 0 3 7
EYDU 645 Eğitim Denetimi 3 0 3 7
EYDU XXX Seçmeli 3 0 3 7
EYDUXXX Seçmeli 3 0 3 7
Toplam 15 0 15 35

II. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI T U K AKTS
EYDU 642 Araştırma Teknikleri 3 0 3 7
EYDU 644 Eğitim İstatistiği 3 0 3 7
EYDU XXX Seçmeli 3 0 3 7
EYDU XXX Seçmeli 3 0 3 7
EYDU XXX Seçmeli 3 0 3 7
Toplam 15 0 15 35

III. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI T U K AKTS
EYDU 673 Proje 0 2 0 20
Toplam 0 2 0 20
Genel Toplam 30 2 30 90
Posted in Arşiv.