Yönerge

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI UYGULAMA YÖNERGESİ

(Başkent Üniversitesi Senatosu’nun 25.01.2018 tarih ve 850/1 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.)  

BİRİNCİ BÖLÜM

 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1.

(1) Bu yönerge, Başkent Üniversitesi Enstitülerine bağlı Anabilim / Anasanat Dallarında açılacak olan uzaktan öğretim tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarının uygulama esaslarını düzenler.

Dayanak

MADDE 2. (1) Bu yönerge, Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 01/02/2013 tarihli toplantısında alınan kararla belirlenen “Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar” ile 20/01/2017 tarih ve 29954 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Başkent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve 8 Aralık 2011 tarih ve 28136 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Başkent Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3. Bu yönergede geçen;

a ) Akademik Takvim: Başkent Üniversitesi Lisansüstü Programları Akademik Takvimini

  1. b) Anabilim/Anasanat Dalı: İlgili Enstitüde lisansüstü programı bulunan Anabilim/Anasanat Dalını,
  2. c) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisini,

ç ) BUZEM: Başkent Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni

d ) Enstitü: Başkent Üniversitesi Enstitülerini,

e ) Enstitü Kurulu İlgili Enstitünün Enstitü Kurulu’nu,

f ) Enstitü Yönetim Kurulu: İlgili Enstitünün Enstitü Yönetim Kurulu’nu

g ) Üniversite: Başkent Üniversitesi’ni,

ğ ) Yönetmelik: Başkent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ni,

  1. h) Canlı Ders: Öğretim elemanı ve öğrencilerin Web sayfaları üzerinden görüntülü ve sesli biçimde eş zamanlı karşılıklı iletişim kurdukları öğretim ortamını,
  2. i) Sanal Sınıf: Canlı derslerin yapılabilmesi için uzaktan öğretim sistemi üzerinde oluşturulan sınıfı

ı) Uzaktan Öğretim Sistemi: Başkent Üniversitesi’nin uzaktan öğretim program ve derslerinde öğretim elemanı ve öğrencilerin ders içeriklerine ulaştıkları web sitesini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar Uzaktan Öğretim Tezli/Tezsiz yüksek lisans programlarının açılması

MADDE 4.

(1) Uzaktan öğretim yüksek lisans programları, enstitü anabilim dalının önerisi, Enstitü Kurulunun uygun görüşü, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulu’nun onayı ile açılır.

Başvuru Dosyasının Hazırlanması

MADDE 5.

(1) Lisansüstü uzaktan öğretim programı açmayı planlayan Enstitülerdeki ilgili anabilim dalları, başvuru dosyalarını hazırlama sürecinde yer alan Uzaktan Öğretim Sistemi Bilgi Derleme Formu doldurulmasında, BUZEM’den destek alır.

(2) Açılması planlanan veya yürütülmekte olan programların ders içeriklerinin tasarımı, BUZEM tarafından geliştirilen “Uzaktan Öğretimde İçerik Geliştirme Kılavuzu’nda” belirtilen esaslara göre yapılır.

(3) Öğretim elemanlarının uzaktan öğretim sisteminde ders açma ve içerik yükleme yetkisi BUZEM tarafından verilir.

(4) Yeni açılacak programların başvuru dosyasının, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen yüksek lisans programı açma ölçütleri çerçevesinde hazırlanması aşamasında, her bir ders için, dersi yürütecek öğretim elemanı tarafından hazırlanan ders içeriğinin en az ilk dört haftalık izlencesi,

a) Çevrimiçi etkinlikler (canlı ders anlatımı, sohbet, anket, soru-cevap, e-sınav uygulamaları vb.)

b) Çevrimdışı etkinlikler (sunum, doküman, video, ölçme-değerlendirme etkinlikleri, vb.) olarak tasarlanıp geliştirilerek, uzaktan öğretim sisteminde erişilebilir duruma getirilir.

(5) Hazırlanan başvuru dosyasındaki ders içerikleri uzaktan öğretim sistemine yüklendikten sonra, uygunluğu BUZEM tarafından değerlendirilir.

(6) İlgili öğretim elemanı tarafından, ders içeriğinin tamamı, uygulanacağı haftadan en az bir ay önce tasarımı ve geliştirilmesi yapılarak uzaktan öğretim sistemi üzerinde erişilebilir duruma getirilir.

Kontenjanlar

MADDE 6.

(1) Her akademik yarıyılda, uzaktan öğretim programlarına alınacak öğrenci kontenjanları, ilgili anabilim/anasanat dalının önerisi alınarak, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Başvuru Koşulları, Öğrenci Kabulü ve Kayıtlar

MADDE 7.

(1) Uzaktan öğretim tezli/tezsiz yüksek lisans programlarına başvurular ve öğrenci kabulü, ilgili Yönetmeliğin 11. ve 13. maddeleri hükümlerine göre yapılır.

(2) Ön başvurular, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, gerekli belgeler Başkent Üniversitesi lisansüstü öğrenci başvuru otomasyon sistemine yüklenerek, imkân olmadığı durumda ise posta ya da e-posta aracılığıyla ilgili enstitüye iletilir.

(3) Anabilim dalının talep etmesi durumunda ön başvuru yapan adaylar için mülakat yapılır. Adayın mülakat jürisiyle bir arada olacağı biçimde yüz yüze veya video konferans araçları ile uzaktan yapılabilir. Uzaktan yapılan mülakatlar ilgili anabilim dalı tarafından kayıt altına alınır.

(4) Mülakat ve değerlendirme sonuçları ilgili Enstitü tarafından web sitesinde ilan edilir, adaylara ayrıca bildirim yapılmaz. Kesin kayıt hakkına sahip olan adaylar, Akademik Takvimde belirtilen tarihlerde, kesin kayıt ve ders kaydı işlemlerini tamamlarlar. Kesin Kayıtların aday tarafından şahsen yapılması gerekmektedir. Şahsen kayda gelemeyen aday, kesin kayıt işlemlerini, noter onaylı vekâletname ile bir başkası aracılığı ile yapabilir.

(5) Kesin kayıtlar sonucu boş kalan kontenjan kadar aday, değerlendirme sonuçlarına göre kesin kayıt için çağrılır.

Özel Öğrenci Kabulü

MADDE 8.

(1) Uzaktan öğretim yüksek lisans programlarından, Yönetmeliğin 15. maddesi hükümlerine göre özel öğrenci olarak ders alınabilir.

Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Kabulü ve Ders Transferi

MADDE 9.

(1) Uzaktan öğretim yüksek lisans programlarından, örgün lisansüstü öğretim programlarına yatay geçiş yapılamaz. Uzaktan öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin, daha önce diğer (örgün ve uzaktan) programlardan aldığı ve başarılı olduğu dersler, ilgili anabilim dalının uygun görüşü ve Yönetim Kurulunun onayı ile kayıtlı olduğu programa transfer edilebilir. Bir örgün öğretim programından uzaktan öğretim programına veya eşdeğer uzaktan öğretim programları arasında yatay geçiş yapılabilir ve bu şekildeki geçişlerde, Yönetmeliğin 16. ve 17. maddelerinin hükümleri uygulanır.

Öğrenci Hakları

MADDE 10.

(1) Uzaktan öğretim yüksek lisans programları öğrencilerine, kayıt yaptırdıkları yarıyıl başında Öğrenci Kimlik Belgesi verilir ve bu öğrenciler, azami öğrenim sürelerinin sonuna kadar tüm öğrencilik haklarından yararlanırlar.

Öğretim Ücreti

MADDE 11.

(1) Öğretim ücretleri, her akademik yıl başlamadan önce, Mütevelli Heyet tarafından tespit edilir ve her yarıyıl başında, kayıt veya kayıt yenileme aşamasında ödenir. Burslu öğrenciler dışında, öğretim ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtları, azami öğrenim sürelerinin sonuna kadar askıya alınır ve bu öğrenciler yeniden kayıt yaptırıncaya kadar öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime ilişkin Esaslar Danışmanlar

MADDE 12.

(1) Uzaktan öğretim yüksek lisans programlarına kaydolan öğrencilere Yönetmeliğin 22. maddesi hükümlerine göre bir danışman atanır.

Açılacak Derslerin ve Sorumlularının Belirlenmesi

MADDE 13.

(1) Uzaktan öğretim yüksek lisans programlarında her yarıyıl hangi derslerin açılacağına ve bu derslerin hangi öğretim elemanları tarafından yürütüleceğine,  anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü kurulunca karar verilir.

(2) Uzaktan öğretim yüksek lisans programlarında her ders ya da dersin şubesinde en fazla 50 öğrenci yer alabilir. Bu sınırlar aşıldığında daha fazla şube açılabilir, ancak bir öğretim elemanı en fazla iki şube yürütebilir.

(3) İlgili birim yönetim kurulları tarafından; uzaktan öğretim kapsamında açılmış her diploma programı için bu programlarda ders vermekle görevli öğretim elemanları arasından bir program koordinatörü, öğretimi sürdüren ilgili birimlerde ise birim koordinatörü görevlendirilebilir.

Derslerin Yürütülmesi

MADDE 14.

(1) Uzaktan öğretim lisansüstü programlarında dersler canlı ders (görüntülü ve sesli konferans) ve eş zamansız (e-posta, web sayfaları, forum, tartışma listeleri ve dosya paylaşım araçları gibi) iletişim araçları kullanılarak yapılır.

(2) İlgili yarıyılın akademik takviminde yer alan derslerin başlamasından 1 hafta öncesinde, Enstitüler canlı dersler için gerekli sanal sınıf taleplerini açılacak derslerin kodu, adı, varsa şube sayısı ve öğretim elemanının bilgilerini içeren “Sanal Sınıf Talep Formunu” kullanarak BUZEM’e bildirir. Öğretim elemanına canlı ders sisteminin web adresi, kullanıcı adı ve şifresi BUZEM tarafından verilir.

(3) Dersler, dönem başında belirlenen haftanın belirli bir günü ve saatinde her hafta öğretim elemanı ve öğrencilerin canlı olarak katıldıkları sanal sınıflarda yapılır.

(4) Canlı ders gün ve saati ile derse katılım için gerekli olan web adresi dönem başında öğretim elemanı tarafından dersin uzaktan öğretim sistemindeki web sayfasında ilan edilir. Her bir canlı ders, ders işleme saatinden bir gün önce dersin öğretim elemanı tarafından öğrencilere e-posta ve/veya kısa mesaj göndererek hatırlatılır.

(5) Canlı ders süreci öğretim elemanı tarafından kayıt edilir ve dersi alan öğrencilerin daha sonra İnternet üzerinden erişebilmeleri için en fazla 2 iş günü içinde dersin uzaktan öğretim sistemindeki web sayfasında yayınlanır. Bu arşivler dönem boyunca ders notlarının açıklandığı tarihe kadar erişilebilir durumda tutulur.

(6) Öğretim elemanı dönem başında dersini alan öğrencilere uzaktan öğretim sistemine nasıl ve ne zaman erişecekleri konusunda eposta ve kısa mesaj ile ön bilgi verir. Öğrenciler sisteme girerken Başkent Üniversitesi’nin programa kayıt sırasında kendilerine verdiği öğrenci numarasını, eposta hesabını ve ilgili şifreyi kullanırlar.

(7) Uzaktan öğretim derslerinin içeriklerinin uzaktan öğretim tekniklerine uygunluğu ve sürecin yürütülmesi ilgili Enstitü ve BUZEM tarafından koordine edilir. Enstitü tarafından talep edilmesi halinde, bu iletişim araçlarını kullanımına ilişkin eğitim ve teknik destek öğretim elemanlarına ve öğrencilere BUZEM tarafından verilir.

(8) Yapılan canlı derslerin haftalık raporu BUZEM tarafından ilgili Enstitüye ve anabilim dalına iletilir.

Derslere kayıt ve Devam Zorunluluğu

MADDE 15.

(1) Uzaktan öğretim öğrencileri, Akademik Takvimle belirlenen tarihlerde, enstitüde açılan derslere Yönetmeliğin 23 ve 24. maddeleri hükümlerine göre kayıt olur.

(2) Öğrencilerin devam durumlarına ilişkin esaslar ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir ve dönem başlamadan önce, ders izlence sayfalarında duyurulur.

(3) Uygulamanın gerekli olduğu dersler için Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla önceden belirlenen tarihlerde öğrencinin yerleşkeye gelmesi istenebilir. Bu tarihler dönem başında ilan edilir. Bu tür uygulamalarda devam durumu yine Enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Sınavlar ve Ders Başarı Notları

MADDE 16.

(1) Uzaktan öğretim tezli/tezsiz yüksek lisans programlarında dönem içi sınavlar internet üzerinden, final sınavı ise yüz yüze yapılır. Yüz yüze yapılan sınavlar Enstitünün ilan ettiği yer ve saatlerde gözetimli olarak yapılır. Yüz yüze yapılan final sınavları en az %80 ağırlığındadır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili diğer hususlarda Yönetmeliğin 25. ve 26. maddeleri hükümleri uygulanır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uzaktan Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı Uzaktan Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programının Amacı ve Kapsamı

MADDE 17.

(1) Uzaktan öğretim tezli yüksek lisans programının amacı; bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı etkileşimli ortamları kullanarak, öğrencinin bilimsel araştırma yapmasını, bilgiye erişmesini, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır.

(2) Uzaktan öğretim tezli yüksek lisans programı, toplam 21 krediden ve bir eğitim öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam 120 AKTS olup, en az yedi ders ile bir seminer ve tez çalışmasından oluşur. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren, her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Seminerde; öğrencinin yapacağı tez çalışması ile ilgili konulardaki bilgi derinliğini ve tezi için yaptığı ön araştırma, hazırlık ve planlamalarını, yarıyıl sonundaki sınav dönemi içinde belirlenen tarihte, yaklaşık elli dakikalık bir sunuşta açıklaması istenir. Seminer izleyicilere açıktır. Semineri izleyen öğrenci danışmanı, öğrencisinin başarı notuna karar verir.

Uzaktan Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programının Süresi

MADDE 18.

(1) Uzaktan Öğretim Tezli yüksek lisans programının süresi, öğrencinin kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan ya da azami süreler içerisinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Tezinin Sonuçlanması

MADDE 19.

(1)Uzaktan öğretim tezli yüksek lisans programlarında öğrencilerin tez çalışmaları ile ilgili işlemler, Yönetmeliğin 35, 36 ve 37. maddelerine göre yürütülür. Öğrenciler, Yönetmeliğin 37. maddesi hükümlerine göre hazırladıkları tezlerini, kendilerine önceden bildirilecek yerde, tez jürisi önünde sözlü olarak savunmak zorundadırlar.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programının Amacı ve Kapsamı

MADDE 20.

(1) Uzaktan Öğretim tezsiz yüksek lisans programının amacı; bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı etkileşimli ortamları kullanarak, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

(2) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programı, toplam 30 krediden ve 90 AKTS kredisinden az olmamak kaydıyla, en az on ders ve bir dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup Y veya Z notu ile değerlendirilir.

Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programının Süresi

MADDE 21.

(1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, öğrencinin kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu süre sonunda derslerini ve dönem projelerini başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin ilişiği kesilir.

Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi

MADDE 22.

(1) Uzaktan öğretim Tezsiz yüksek lisans programlarında öğrencilerin dönem projeleri ile ilgili işlemler, Yönetmeliğin 32. maddesine göre yürütülür. Öğrenciler, bu madde çerçevesinde hazırladıkları dönem projelerini, kendilerine önceden bildirilecek yerde, Dönem projesi sınavı jürisi önünde sözlü olarak savunmak zorundadırlar.

 

ALTINCI BÖLÜM

İzinler, Mezuniyet ve Diplomalar İzinler

MADDE 23.

(1) Uzaktan öğretim yüksek lisans programları öğrencilerinin izinli sayılma işlemlerinde, Yönetmeliğin 51, 52 ve 53. Maddeleri hükümleri uygulanır.

Mezuniyet ve Diplomalar

MADDE 24.

(1) Kayıtlı oldukları uzaktan öğretim tezli/tezsiz yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan öğrencilerin mezuniyetlerine; Yönetmeliğin 54. maddesinde belirtilmiş olan belgeleri de enstitüye teslim etmeleri koşuluyla, enstitü yönetim kurulunca karar verilir.

(2) Mezuniyetine karar verilen öğrencilere, tamamladıkları program ile ilgili diploma verilir. Diplomada, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın adı ve derecesi belirtilir. Diplomalar, ilgili enstitü müdürü ve Rektörün imzasını taşır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 25.

(1) Bu yönergede yer almayan konularda, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Yönetmeliğin ilgili maddeleri geçerlidir. Hakkında hüküm bulunmayan konularda Yükseköğretim Kurulu, Senato ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 26.

(1) Bu yönerge Başkent Üniversitesi Senatosunca onaylandığı 25 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27.

(1) Bu yönerge hükümlerini, Başkent Üniversitesi Rektörü yürütür.