YÖNERGE

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM YÖNERGESİ

(Başkent Üniversitesi Senatosu’nun 25.07.2019 tarih ve 864 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.)
https://www.baskent.edu.tr/belgeler/mevzuat/yonerge/uzaktan_ogretim_yonergesi.pdf

BİRİNCİ BÖLÜM

 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Başkent Üniversitesi’nde önlisans, lisans ve yüksek lisans düzeyinde açılacak ve yürütülecek uzaktan öğretim programları ile örgün öğretimde uzaktan öğretim yoluyla verilecek derslere ve sertifika programlarına ilişkin genel ilke ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu yönerge, Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 01/02/2013 tarihli toplantısında alınan kararla belirlenen “Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslarına”, 17/08/2015 tarih ve 29448 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Başkent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine”, 20/01/2017 tarih ve 29954 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Başkent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine” ve 8/12/2011 tarih ve 28136 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Başkent Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği’ne” dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu yönergede geçen;

a) Akademik Takvim: Başkent Üniversitesi önlisans, lisans ve lisansüstü Programları Akademik Takvimini,
b) BUZEM: Başkent Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni,
c) Ders Koordinatörü: Uzaktan öğretim ile yürütülen bir dersin ya da derslerin koordinasyonundan, ders içeriklerinin oluşturulmasından, derslerin yürütülmesinden, görevlendirme ve denetimlerin yapılmasından sorumlu öğretim elemanını,
ç) Üniversite: Başkent Üniversitesi’ni,
d) Rektör: Başkent Üniversitesi Rektörü’nü,
e) İlgili Birim: Üniversitede uzaktan öğretim programı ve dersleri yürüten Fakülte, Konservatuvar, Enstitü, Yüksekokul, Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Koordinatörlüğü,
f) Öğretim ve İçerik Yönetim Sistemi (ÖİYS): Başkent Üniversitesi’nin uzaktan öğretim program ve derslerinde öğretim elemanı ve öğrencilerin İnternet üzerinden ders içeriklerine ulaştıkları ve paylaştıkları eğitim öğretim web sitesini,
g) Canlı Ders: Öğretim elemanı ve öğrencilerin İnternet üzerinden görüntülü ve sesli biçimde işlenen, eş zamanlı ve karşılıklı iletişim sağlayabildikleri dersi,
ğ) Sanal Sınıf: Canlı derslerin İnternet üzerinden yapılabilmesi için kullanılan çevrimiçi ders ortamını ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uzaktan Öğretim Programlarının ve Derslerinin Açılması

MADDE 4- (1) Uzaktan öğretim önlisans, lisans ve yüksek lisans programlarının açılması, BUZEM’den destek alınarak, ilgili birim tarafından Yükseköğretim Kurulu program açma esaslarına göre yapılır.

Uzaktan Öğretim ile Yürütülecek Ders Açma

MADDE 5- (1) Yükseköğretim Kurulunun “Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslarının” 6. maddesinin (c) fıkrasına göre; her yarıyılda eğitim öğretim dönemi başlamadan en geç dört hafta önce Üniversite senatosu tarafından uygun görülmesi ve Yükseköğretim Kurulu’na bildirilmesi halinde örgün öğretim programlarındaki derslerin en fazla %30’u uzaktan öğretim yoluyla verilebilir.

Ders İçeriklerinin Hazırlanması ve Uzaktan Öğretim Sistemine Yüklenmesi

Madde 6- (1) Yeni açılacak programların başvuru dosyasının hazırlanması aşamasında veya örgün öğretim programlarındaki uzaktan öğretim yoluyla verilecek derslerin tasarımında, her bir ders için, ilgili birim tarafından hazırlanan ders içeriğinin en az ilk dört haftalık bölümü, gerekli çevrimiçi ve çevrimdışı etkinliklerle birlikte, BUZEM tarafından geliştirilen “Uzaktan Öğretimde İçerik Geliştirme Kılavuzu’nda” belirtilen esaslara göre tasarlanıp geliştirilerek ÖİYS’ne yüklenerek erişilebilir duruma getirilir.

(2) Uzaktan öğretim yoluyla verilecek derslerin, içeriklerinin tasarımı, BUZEM tarafından geliştirilen “Uzaktan Öğretimde İçerik Geliştirme Kılavuzu’nda” belirtilen esaslara göre yapılır.

(3) Öğretim elemanlarının ÖİYS’nde ders açma ve içerik yükleme yetkisi, ilgili birim talebi üzerine BUZEM tarafından verilir.

(4) Hazırlanan ders içerikleri ÖİYS’ne yüklendikten sonra, “Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslarına” uygunluğu BUZEM tarafından değerlendirilir ve uygun görülmesi durumunda erişime açılır. (5) Ders içerikleri, uygulanacağı haftadan en az bir ay önce tasarımı ve geliştirilmesi yapılarak ÖİYS üzerinde erişilebilir duruma getirilir.

Kontenjanlar

Madde 7- (1) Uzaktan öğretim yoluyla yürütülecek önlisans, lisans ve yüksek lisans programlarının kontenjanları, Yükseköğretim Kurulu tarafından öngörülen sayılara uygun olarak belirlenir.

Uzaktan Öğretim Programlarına Başvuru Koşulları, Öğrenci Kabulü ve Kayıtlar

Madde 8- (1) Yüksek lisans programlarında adaylarla yapılacak mülakatlar yüz yüze veya video konferans araçları ile uzaktan yapılabilir. Uzaktan yapılan mülakatlar ilgili birim tarafından kayıt altına alınır.

(2) Kesin kayıt hakkına sahip olan adaylar, Akademik Takvimde belirtilen tarihlerde, kesin kayıt ve ders kaydı işlemlerini tamamlarlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uzaktan Öğretim Yoluyla Verilecek Derslerin Yürütülmesi

Öğrenci Sayıları ve Ders Sorumlularının Belirlenmesi

Madde 9- (1) Uzaktan öğretim yoluyla yürütülen derslerde bir şubedeki kayıtlı öğrenci sayısı ile öğretim elemanının yürütebileceği bir dersin şube sayısı, “Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslarına” göre belirlenir.

Derslerin Yürütülmesi 

Madde 10- (1) Uzaktan öğretim yoluyla yürütülen dersler, canlı ders (görüntülü ve sesli konferans) ve eş zamansız (e-posta, web sayfaları, forum, tartışma listeleri ve dosya paylaşım araçları gibi) iletişim araçları kullanılarak yapılır.

(2) Her yarıyılda açılacak dersler için ihtiyaç duyulan sanal sınıflar, ilgili birim tarafından “Sanal Sınıf Talep Formu” doldurularak dersler başlamadan 1 hafta öncesinde BUZEM’den talep edilir. Sanal sınıfların gün ve saatleri bu talepler dikkate alınarak BUZEM tarafından düzenlenir.

(3) Öğretim elemanı ilgili birim ve ders koordinatörünün uygun görüşü ile dönem başında derse kayıtlı öğrencilere ÖİYS’ne ve canlı derslere nasıl ve ne zaman erişecekleri konusunda eposta/kısa mesaj ve benzeri iletişim araçları ile ön bilgi verir.

(4) Öğretim elemanları ve öğrenciler ÖİYS’ne, Başkent Üniversitesi’nin kendilerine vermiş olduğu kullanıcı hesabı veya öğrenci numarası ve ilgili şifreyi kullanarak giriş yapabilirler.

(5) Canlı dersler, dönem başında belirlenen gün ve saatte her hafta öğretim elemanı ve öğrencilerin eşzamanlı olarak katıldıkları sanal sınıflarda yapılır.

(6) Canlı ders süreci öğretim elemanı tarafından kayıt edilir ve öğrencilerin daha sonra İnternet üzerinden erişebilmeleri için dersin ÖİYS’deki sayfasında yayınlanır. Canlı yayın kayıtları dönem boyunca ders notlarının açıklandığı tarihe kadar erişilebilir durumda tutulur.

(7) Her dönem sonunda uzaktan öğretim yoluyla verilen derslerin arşivi, yüz yüze verilen derslerde olduğu gibi öğretim elemanı tarafından hazırlanarak ilgili birime belirlenen tarihlerde teslim edilir.

(8) Dersin ÖİYS sayfasındaki dijital kaynakları, ölçme değerlendirme etkinlikleri, canlı ders kayıtları ve raporlarının, dönem sonunda ders notlarının açıklandığı tarihten sonra dijital arşivinin oluşturulması ve saklanması, ilgili birim veya öğretim elemanının sorumluluğundadır. Bu tarihten sonra teknik ihtiyaç duyulduğunda derslerin dijital içerikleri BUZEM tarafından ÖİYS’den silinebilir.

(9) Uzaktan öğretim derslerinin içeriklerinin uzaktan öğretim tekniklerine uygunluğu ve sürecin yürütülmesi, ilgili birim/ders koordinatörü ve BUZEM tarafından koordine edilir. İlgili birim tarafından talep edilmesi halinde, ÖİYS’ne yönelik öğretim elemanlarına ve öğrencilere BUZEM tarafından hizmet içi eğitim ve teknik destek verilir.

Derslere Kayıt ve Devam Zorunluluğu

Madde 11- (1) Öğrencilerin devam durumlarına ilişkin esaslar ilgili birimin yönetim kurulu tarafından belirlenir ve dönem başlamadan önce ders izlencesinde ve ÖİYS’deki tanımlı ders sayfalarından duyurulur.

(2) Uygulamanın ve gözetimli sınavların gerekli olduğu dersler için ilgili birim kararıyla önceden belirlenen tarihlerde öğrencinin talep edilen yerleşkeye gelmesi istenebilir. Bu tarihler dönem başında ilan edilir. Bu tür uygulamalarda devam durumu yine ilgili birim tarafından belirlenir.

Ölçme Değerlendirme

Madde 12- (1) Uzaktan öğretim yoluyla verilen tüm derslerde uygulanacak ölçme değerlendirme etkinlikleri “Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslarının” 12. maddesine uygun biçimde yapılır.

Uzaktan Öğretimde Uyulması Gereken Etik Kuralları

Madde 13-(1) Uzaktan öğretim yoluyla verilen derslerin ÖİYS’deki tüm dijital kaynakları, canlı ders kayıtları ve raporlarının, aksi belirtilmediği sürece ilgili öğretim elemanı veya elemanlarının izni dışında kullanılması, kopyalanması, çoğaltılması, yayınlanması, değiştirilmesi, dağıtılması ve/veya satışı yapılamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 14- (1) Bu yönergede yer almayan konularda, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Yönetmeliklerin ilgili maddeleri geçerlidir. Hakkında hüküm bulunmayan konularda Yükseköğretim Kurulu, Senato ve ilgili akademik birimlerin yönetim kurul kararları uygulanır.

Yürürlük

Madde 15- (1) Bu yönerge Başkent Üniversitesi Senatosunca onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 16- (1) Bu yönerge hükümlerini Başkent Üniversitesi Rektörü yürütür.