YÖNETMELİK

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

8 Aralık 2011 tarihli ve 28136 sayılı Resmi Gazete , PDF Olarak İndir

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – Kapsam Bu Yönetmeliğin amacı; Başkent Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

MADDE 2 – Dayanak Bu Yönetmelik; Başkent Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Başkent Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları ve uygulama alanları doğrultusunda yürüteceği faaliyetlere ilişkin hükümleri kapsar.

MADDE 3 –  Tanımlar Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun
7’nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi, 14 üncü maddesi ve 44 üncü maddesinin (e) fıkrası ile 14 Aralık 1999 tarih ve 23906 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Üniversitelerarası İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan Yükseköğretim Yönetmeliği” esas alınarak hazırlanmıştır.

MADDE 4 – Bu Yönetmelikte geçen;
a) Rektör: Başkent Üniversitesi Rektörünü,
b) Merkez: Başkent Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini (BUZEM),
c) Senato: Başkent Üniversitesi Senatosunu,
d) Merkez Müdürü: Başkent Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,
e) Üniversite: Başkent Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Başkent Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin Yönetim Kurulunu ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – Merkezin amaçları;
a) Üniversitede uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak,
b) Eğitim-öğretim süreçlerinde üretilen bilgiyi tüm paydaşlara ulaştırmak,
c) Bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı çoklu ve etkileşimli ortam olanakları ile eğitim- öğretimin başarısını artırmak,
d) Üniversitedeki akademik birimler ve dağıtık yerleşkeler arasında etkileşimi ve yardımlaşmayı desteklemek,
e) Üniversite bünyesinde verilmekte olan dersleri e-öğrenme araçları ile desteklemek
f) Uzaktan eğitim yöntemiyle mezuniyet sonrası eğitim programlarına destek olarak mesleki bilgi güncellemesine yardımcı olmak,
g) İhtiyaç duyulan alanlarda toplumun her kesimine yönelik sertifika programları düzenleyerek bilgiyi topluma yaymak ve yaşam boyu öğrenim ilkesini topluma benimsetmek,
h) Üniversitede bilgi iletişim teknolojilerine dayalı olarak uzaktan yapılacak olan ön lisans, lisans, lisans tamamlama, lisansüstü ve yetişkin eğitimi dâhil bütün eğitim-öğretim programları ve faaliyetleri kapsamındaki program ve uygulamaları yürütmek,
i) Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının eğitim programlarını e-öğrenmeye uyarlamalarına ve uzaktan eğitim sistemleri geliştirmelerine katkıda bulunmak,
j) Uzaktan eğitim teknolojilerine ilişkin altyapı, donanım, yazılım ve mali konularda planlama yapmak, ve
k) Merkezin faaliyet alanları Bilgi birikimini talep eden kurum ve kuruluşlara aktarmaktır.

MADDE 6 – Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversite tarafından yürütülmekte olan İnternet destekli öğretim çalışmaları için ders içeriklerinin oluşturulmasına destek olmak,
b) Üniversite içi ve Üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım ve ders içeriklerinin hazırlanmasına destek olmak, bu konularda danışmanlık yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak,
c) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde bireylerin teknoloji okur-yazarlığı konusunda gelişimine yardımcı nitelikteki eğitim ihtiyacını belirlemek ve e-öğrenme yöntemi ile yaygınlaştırılmasını desteklemek,
d) Mevcut teknolojilerin sürekli güncellenmesini sağlamak amacıyla gerekli araştırma ve planlama çalışmalarını yürütmek,
e) Uygulamaları yürütebilmek için Üniversitenin ilgili idari ve akademik birimleri ile koordinasyon sağlamak,
f) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak ve ortaklaşa projeler üretmek,
g) Açılması uygun görülen ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim programlarına destek olup, sertifika programlarını yürütmek,
h) Toplumsal sorunların çözümüne yönelik sosyal sorumluluk projelerinin uzaktan eğitim ile yürütülmesi için sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleriyle işbirliği yapmak,
i) Bilgi iletişim teknolojilerine dayalı uzaktan eğitim şeklinde yapılan önlisans, lisans, lisans tamamlama ve lisansüstü programlar ile ders, kurs, seminer, konferans ve benzeri faaliyetlerde bulunmak,
j) Uzaktan eğitimde internet, diğer veri iletişim ağları, radyo, televizyon, telefon ve posta gibi iletişim araçları ve basım, ses, görüntü video, bilgisayar ve teknolojinin sunduğu diğer gereçleri kullanarak uzaktan eğitimle ilgili program ve yazılımlar geliştirilmesini sağlamak

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları, Görevleri, Personel ve Yatırım İhtiyacı

Merkezin organları
MADDE 7 – Merkezin organları şunlardır:
a) Merkez Müdürü,
b)Merkez müdürü  Yönetim Kurulu.

MADDE 8 – Merkez müdürünün görevleri Merkez Müdürü; Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir ve görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Merkez Müdürünün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcılarından biri, müdür yardımcılarının bulunmadığı zamanlarda ise Yönetim Kurulu üyelerinden bir kişi vekalet eder.

MADDE 9 – Merkez Müdürünün görevleri şunlardır;
a) Merkezi faaliyet alanları çerçevesinde ve amaçları doğrultusunda yönetmek,
b) Merkez çalışmalarını koordine etmek,
c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,
e) Yönetim kurulu Merkezin idari işlerini yürütmek, personel, yatırım ve eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve Rektörün onayına sunmak.

MADDE 10 – Yönetim kurulunun görevleri Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, iki müdür yardımcısı ile Üniversitenin ilgili birimlerindeki tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle
boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

MADDE 11 – Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;
a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili konuları görüşmek ve karara bağlamak,
b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek,
c) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip önerilerde bulunmak,
d) Merkez için gereksinim duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak,
e) Bütçenin görüşülmesini ve karara bağlanmasını sağlamak,
f) Personel ihtiyacı Merkez müdürünün gündeme getireceği kararları görüşmek ve karara bağlamak.

MADDE 12 – Yatırım ihtiyacı Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı Merkez Müdürü’nün önerisi ile Rektör onayı ile karşılanır.

MADDE 13 – Merkezin donanım, yazılım ve teknik altyapı konularındaki ihtiyacı Merkez Müdürü’nün önerisi ile Rektör onayı ile karşılanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

MADDE 14 – Yürürlük Başkent Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi “Uzaktan Eğitim” kapsamında açılacak derslere ilişkin genel ilkeler “Başkent Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Dayalı Uzaktan Eğitim Yönergesi”ne göre yürütülür.

MADDE 15 – Yürütme Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Başkent Üniversitesi Rektörü yürütür.